Stichting Driekant Inspireert is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI).

In dit hoofdstuk vermelden wij de gegevens die de Belastingdienst voorschrijft, voor zover deze niet op een andere plaats op onze website is vermeld.

Naam
Stichting Driekant Inspireert (SDI)

RISN
8168 76 654

Contactgegevens
Correspondentieadres: Lange Hofstraat 23, 7201 HT Zutphen

Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door:
mevrouw A.A. (Leidy) van der Aalst-Wolken (voorzitter)

de heer P. (Paul) Zweers (penningmeester)
de heer M. (Marijn) Smit (secretaris)

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning en ontvangen evenmin een vrijwilligersvergoeding.

Doelstelling
Stichting Driekant Inspireert heeft als doel het inspireren van mens tot organisatie op weg naar een evenwichtige duurzame economie.

Bestuurswijziging: M. Smit Secretaris i.p.v. H Smit (is afgetreden).

In 2017 werkte de Stichting aan de volgende projecten:

Fontein21

Gedurende het jaar is gewekt aan de voorbereidingen van het Symposium Fontien21. Het doel en thema was door het verbinden van verschillende initiatieven een versnelling teweeg brengen op weg naar een duurzame en sociale samenleving.

Met een bijdrage van Triodos Foundation en sponsoring van een aantal bedrijven werd er op 12-12-2017 een bijeenkomst gehouden in Athopia te Driebergen waar c.a. 120 mensen bijeen waren en een 10 tal nieuwe initiatieven zich presenteerde.

Zie voor meer info www.fontein21.nl

Leerfonds

Aan dit project is gewerkt met de doelstelling om meer onafhankelijkheid te creëren voor de arbeidstraining van mensen die door verschillende redenen zijn uitgesloten van het arbeidsproces. Nu zijn deze mensen vaak afhankelijk van de grillige regelgeving van de overheid en moeten vaak onnodig lang wachten voor dat ze aan een leer werktraject kunnen beginnen. Het Leerfonds moet er voor gaan zorgen dat er een garantie is dat alle mensen waar een Driekant Training zinvol en passend voor is, onbelemmerd aan de slag kunnen met zijn eigen leerweg te ontwikkelen. Het plan is op 12 dec bij het symposium Fontein21 gepresenteerd.

De Wereldbol

Dit project is in 2016 in ontwikkeling gekomen. Het was een lange weg om de juiste vorm te vinden. De doelstelling om samen met het internationale organisatie ‘The Hunger Project’ een bijdrage te leveren om het grootste oplosbare probleem ‘honger’ de wereld uit te helpen. De Wereldbol is een brood dat verkocht om enerzijds aandacht te vragen en anderzijds geldelijk bij te dragen door een verhoogde verkoopprijs. Voor meer info zie www.dewereldbol.nl

Acties die gepland staan voor 2018:

Veel aandacht zal in 2018 liggen bij het in werking brengen van Het Leerfonds. Met verschillende stimuleringsfondsen is overleg en wordt er een model ontworpen waarin particulieren kunnen participeren. De doelstelling is dat het Leer-Fonds januari 2019 volwaardig gaat draaien.

Het project De Wereldbol zal in 2018 veder worden vormgeven. De merkregistratie zal binnen de SDI worden gedaan. Er worden een aantal bakkers benadert om eind 2018 een pilot te draaien met het bakken van De Wereldbol. De bedoeling is om het concept in maart 2019 op de Bakkersbeurs in Gorinchem landelijk uit te rollen.

Fontein21 zal eind 2018 worden geëvalueerd. De ontwikkelingen bij de verschillende initiatieven worden geïnventariseerd. Er wordt dan bekeken of Fontein21 als project nog een functie heeft en dan al of niet wordt voortgezet.

Vanuit het Fonds Democratische Bedrijven (FDB) is de vraag gekomen om de activiteiten en het vermogen over te nemen in te integreren in de Stichting Driekant Inspireert (SDI) In 2018 zal hieraan uitvoering worden gegeven en zal er een project straten waarin de wortels van de Coöperatieve beweging rond 1900 nader worden onderzocht, teneinde deze in de huidige tijd weer een nieuwe vorm en inhoud te kunnen geven. De planning is dat daar eind 2019 een presentatie van zal plaatsvinden.

Financieel verslag 2017

Jaarrekening 2012 - 2013

Jaarrekening 2014 - 2015

Jaarrekening 2016

Indien u onvolkomenheden in deze verantwoording aantreft dan stellen wij het op prijs wanneer u ons dat laat weten.

benjijaldriekantvriend